Dla autorów - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Zeszyty naukowe
e-ISSN 2544-2813
Przejdź do treści
Informacje


Wymagania (nowe od roku  2018)

Artykuł należy przygotować w języku polskim lub angielskim.
Tekst pracy powinien być przygotowany w edytorze Word dla systemu operacyjnego Windows. Objętośc pół arkusza wydawniczego  20 tys. znaków (w tym abstrakt, tabele, rysunki, przypisy i literatura). Publikacja w wersji drukowanej posiada numer ISBN a w wersji on-line e-ISSN.
Po spełnieniu warunku 20 tysięcy znaków, pozytywnych recenzjach, publikacja liczona jest za 5pkt. (ISBN). W celu upowszechnienia publikacji wydana jest również on-line e-ISSN.
Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi przygotowania publikacji.
Autorzy gwarantują . że mają odpowiednie upoważnienia od swoich pracodawcó i/lub agencji finansującyh badania.

Składanie dokumentów
 
 1. Autor (autorzy) powinni przesłać manuskrypt(y) na adress e-mail:  journalarchive@qpij.pl za pomocą formularza wysyłki: Wyślij artykuł
      W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt (e-mail: marek.krynke@wz.pcz.pl).
 2. Każde zgłoszenie powinno zawierać::
  - manuskrypt (pliki DOC i PDF) w odpowiednim formacie zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania publikacji.
 3. - zeskanowaną Deklarację (podpisaną przez wszystkich autorów), że artykuł nie był wcześniej publikowany,
  - zeskanowane Oświadczenie  (podpisane przez autora (autorów)),
 4. W nanuskrypcie powinny być umiesczone wszyskie rysunki, table itp.
 5. W przypadku wykorzystywania fragmentów innych publikacji (rysunków, tabel itp.), Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody na ich wykorzystanie w artykule.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych w tekście.


Wytyczne dotyczące przygotowania publikacji
Download DOC
 
Deklaracja
Download DOC

Oświadczenie


Zasady redakcji:

Manuskrypt składany do dziennika QPI podlega wstępnej weryfikacji przez redaktorów tematycznych, statystycznych i technicznych.
Uwzględniając   standardy określone dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i   Szkolnictwa Wyższego, aby przeciwdziałać takim przypadkom Komitet   Redakcyjny wprowadza następujące procedury:
 • Autor/autorzy   artykułu są zobowiązani do ujawnienia udziału procentowego wszystkich   osób, którzy brali udział w tworzeniu tego artykułu (w tym ich   afiliacji, jak również o ich wkładzie, czyli informacje o autorstwie   koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania   publikacji). Główną odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze,   który zgłasza artykuł do publikacji.
 • Autor/autorzy   artykułu są zobowiązani do informowania Komitetu Redakcyjnego o źródle   finansowania tego artykułu oraz zaangażowania innych instytucji,   stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych w zakresie wsparcia finansowego,   jak również w zapewnianiu dostępu do danych, dokumentów i informacji.

Oświadczenie o zasadach etyki publikacyjnej oraz nieprawidłowości publikacji

Zeszyty Naukowe Quality. Production. Improvement to czasopismo recenzowane. Poniższe zestawienie precyzuje etycznego  zachowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym w  tym czasopiśmie (Komitet Redakcyjny, autorzy, recenzenci).

Odpowiedzialność Komitetu Redakcyjnego
1. Na podstawie recenzji, Komitet Redakcyjny ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia rękopisu, może przesłać artykuł do poprawy.
2.   Komitet Redakcyjny musi upewnić się, że każdy rękopis jest oryginalna   pracą. Po przejściu tego testu, rękopis jest następnie przekazywany do   dwóch recenzentów do oceny zgodnie z systemem "double blind peer   review". Każdy z recenzentów może zdecydować o akceptacji / odrzucaniu   lub poprawie recenzowanego rękopis.
3. Komitet Redakcyjny musi upewnić się, że każdy rękopis jest weryfikowana pod względem zawartości merytorycznej.
4. Komitet Redakcyjny musi upewnić się, że informacje o rękopisie są traktowane jako poufne.

Odpowiedzialność autorów
1. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis nie został opublikowany w innym miejscu.
2. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis nie jest w trakcie procesu publikacyjnego w innym miejscu.
3. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis został złożony z pełną wiedzą i   zgodą danej instytucji, w której autorzy są afiliowani.
4. Autorzy muszą zagwarantować, że napisali oni w całości oryginalną pracę.
5. Autorzy powinni również dostarczyć wszystkie dane związane z ich rękopisem.
6. Jeżeli praca wiąże się z użyciem chemikaliów, procedur lub urządzeń,   które mają jakiś nietypowy wpływ wynikających z ich stosowania, autorzy   muszą jasno określić to w rękopisie.

Odpowiedzialność recenzentów
1. Recenzent powinny traktować jako poufne wszelkie informacje odnośnie do recenzowanego rękopisu.
2. Recenzenci powinni upewnić się, że autorzy potwierdzili wszystkie   źródła danych wykorzystywanych w badaniach. Wszelkiego rodzaju   podobieństwa rękopisu i innych publikowanych dzieł muszą być  natychmiast  zgłaszane Komitetowi Redakcyjnemu.
3. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy wykorzystując odpowiednie argument.
4. W przypadku, recenzenci uważają, że nie jest możliwe, aby zakończyć   proces recenzji w terminie, należy powinni natychmiast poinformować o   tym fakcie Komitet Redakcyjny, aby możliwe było wysłanie rękopisu do   innego recenzenta.
5.  Recenzenci powinni  poinformować Komitet Redakcyjny w przypadku, jeśli  istnieje konflikt  interesów w zakresie recenzji rękopisu.


Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia artykułów

Formularz recenzji (online, wymagane logowanie) znajduje się na stronie czasopisma. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem Recenzenta co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać:
 • opublikowany bez zmian,
 • opublikowany z niewielkimi zmianami,
 • opublikowany z dużymi zmianami,
 • po wprowadzeniu zmian skierowany do ponownej recenzji,
 • odrzucony.
W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian, autor(rzy) jest zobowiązany do poprawienia tekstu, wprowadzenia uzupełnień i korekt wymaganych przez Recenzentów. Po wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku.
Jeśli Recenzent w formularzu zaznaczył, że artykuł po wprowadzeniu zmian powinien być skierowany do ponownej recenzji, artykuł po poprawieniu zostaje ponownie poddany procesowi recenzowania przez tych samych recenzentów.
W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych tekst nie zostaje dopuszczony do druku.

Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Wróć do spisu treści